O SÚŤAŽI

Názov súťaže

Verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov – Pešia zóna na Hlavnej ulici v Galante

Druh súťaže

Verejná urbanisticko-architektonická, jednokolová

Vyhlasovateľ súťaže

Mesto Galanta

Overenie súťažných podmienok

Slovenská komora architektov, Overovací protokol č.: KA-568/2015

Predmet súťaže

Návrh urbanisticko – architektonického riešenia pešej zóny na Hlavnej
ulici v Galante vymedzenej kruhovým objazdom na Mierovom námestí a križovatkou ulíc Hlavná
a Poštová.

Účel súťaže

Nájsť najlepší návrh prestavby Hlavnej ulice na tzv. mäkkú pešiu zónu tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové požiadavky s požiadavkami na najvyššiu kvalitu urbanisticko – architektonického riešenia.

Vymedzenie riešeného územia

Riešené územie predstavuje časť územia centra mesta, ktoré je vymedzené zo západnej strany kruhovým objazdom, Mierovým námestím, Hlavnou ulicou lemovanou objektmi občianskej vybavenosti a bytovým domom a z východnej strany križovatkou ulíc Hlavná a Poštová.

Porota

Závislí na vyhlasovateľovi:
1. Zsolt Takáč, viceprimátor mesta, predseda komisie životného prostredia, investičnej výstavby, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku pri MZ Galanta, predseda poroty
2. Ing. Peter Aštary, architekt mesta Galanta, člen SKA

Nezávislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. arch. Ján Špánik, člen SKA
2. Ing. arch. Radovan Vranka, člen SKA
3. Róbert Brizlák

HODNOTENIE VEREJNOSŤOU

Po vyhodnotení súťaže odbornou porotou boli návrhy vyvesené na nástenke vo vestibule Mestského úradu, kde mali občania mesta Galanta a širšieho okolia možnosť hlasovať za najlepší návrh.

Do hlasovacej urny umiestnenej pri návrhoch bolo vhodených celkovo 84 hlasovacích lístkov od občanov mesta Galanta a širšieho okolia. Z nich je sedem lístkov neplatných pre neuvedené číslo návrhu, jeden lístok nemá uvedené meno a priezvisko a jeden lístok má napísané číslo návrhu 5, spolu je 9 neplatných hlasov.

Zvyšnými 75-timi platnými hlasovacími lístkami bolo hlasované nasledovne:

Súťažný návrh č. 1 získal 14 platných hlasov (Autorský kolektív JaOnMi Creatures s.r.o.: Ing. arch. Mgr. arch. Michal Lošonský, Ing. arch. Mgr. arch. Ondrej Zachar, M.A., ArtD., Ing. arch. Silvia Frčková, Mgr. art. Viktória Fedorkovičová, Mária Demáčková, Mrg. art. Vít Halada, ArtD.)

Súťažný návrh č. 2 získal 14 platných hlasov (Autorský kolektív FKF design s.r.o.: Ing. Sylvia Csandalová, Ing. arch. Ladislav Vikartovský, Ing. arch. Martin Strehovský)

Súťažný návrh č. 3 získal 40 platných hlasov (autorský kolektív (v abecednom poradí): Ing. Veronika Bagárová, Ing. Matej Jasenka, PhD., Ing. Ivana Kučírková, Ing. Soňa Ridillová, Ing. Eva Teplická, Bc. Martin Tretina)

Súťažný návrh č. 4 získal 7 platných hlasov (Autorský kolektív: Ing. Arch. Rudolf Benček, Bc. Juraj Peták)

Víťazom hlasovania širokej verejnosti hlasovacími lístkami vo vestibule Mestského úradu v Galante sa stal Súťažný návrh č. 3, ktorý získal 40 platných hlasov. Tento istý návrh bol zvolený za víťazný aj odbornou porotou.